Hrubá stavba rodinného domu v našom podaní sa  skladá z týchto fáz:

 

1.) Vytýčenie stavby
Geodet vytýči základy domu podľa stavebného projektu, prípadne ich zameriame my podľa hraníc pozemku.
stavebna firma
2.) Výkopové práce
Výkopové práce obsahujú odstránenie ornice a hĺbenie základových pásov
stavebna firma
3.) Základové pásy a inžinierske siete
Zabetónujeme základové pásy, uložíme bleskozvod, kanalizačné potrubia, vodu a plyn
hruba stavba stavebna firma
4.) Základová doska
Nasleduje zhutnovanie podkladu základovej dosky, pokládka armatúry a betónovanie základovej dosky
stavebná firma
5.) Zvislé konštrukcie
Realizácia zvislých nosných a nenosných konštrukcií je ďalšia fáza hrubej stavby. Do zvislých nosných konštrukcií patria vnútorné nosné a obvodové steny, stĺpy a piliere. Nenosné konštrukcie sú priečky, ktoré členia vnútornú dispozíciu objektu
múry stavebná firma